ผู้ลงทุนอ่วม!ถูกเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้15%

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 11:17 น.
ผู้ลงทุนอ่วม!ถูกเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้15%
ราชกิจจาฯประกาศใช้กม.รัษฎากรฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้จัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ในอัตราร้อยละ15

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 15 จากเดิมที่ไม่เคยมีการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้ผู้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต้องรับภาระจ่ายภาษี ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0103.PDF