คลังรับสมัครคนช่วยจับโกงประมูลงานรัฐ

วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 22:00 น.
คลังรับสมัครคนช่วยจับโกงประมูลงานรัฐ
กรมบัญชีกลางร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ “โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)”

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรับสมัครบุคคลภายนอก ข้าราชการบำนาญ หรือผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสา เพื่อคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นเสนอว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้จะให้ผู้สังเกตการณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จนถึงสิ้นสุดโครงการ ตามวิธีการดำเนินงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ไปที่ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ เลือก “ข้อตกลงคุณธรรม” และเข้าไปที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสแกน QR Code นี้ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญจริต่่่่่่่่่่่่าไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400