ยกระดับเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 09:32 น.
ยกระดับเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ
สรรพากรจับมือกับกรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลบุคคล ล้มละลาย และนำส่งอากรแสตมป์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ร่วมบันทึกข้อตกลงกับ กรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีจะ นำส่งค่าอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บจากการกระทำตราสารที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดินแทนกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินงานของสองหน่วยงาน

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบังคับคดี ในส่วนของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 อันเป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกรมบังคับคดีได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับปีที่ผ่านมากรมบังคับคดีมีมูลค่าทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 1.4 แสนล้านบาท โดยแต่ละปีขายทอดตลาดได้ไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นล้านบาท/ปี โดยตราสารที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีจัดเก็บแทนกรมสรรพากร ในปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวน 242 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าการร่วมมือ ครั้งนี้จะทำให้การจัดเก็บภาษีของกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมทั้งเป็นการเปลี่ยนผ่านกระบวน การทำงานของภาครัฐเป็นดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร D2RIVE ในด้าน Digital Transformation และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และลดต้นทุนในการดำเนินงานของภาครัฐ

บรรยายภาพ

สรรพากรจับมือบังคับคดี : รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย

บทความแนะนำ