เฮ!เพิ่มเบี้ยบำนาญ เดือนละ1หมื่นบาท

วันที่ 02 มี.ค. 2562 เวลา 08:33 น.
เฮ!เพิ่มเบี้ยบำนาญ เดือนละ1หมื่นบาท
ไฟเขียวร่างพระราชกฤษฎีกาให้เพิ่มเงิน ช.ค.บ. รวมเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 1 หมื่น

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือ ช.ค.บ. (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวม ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1 หมื่นบาท ซึ่งขณะนี้เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่ปรับปรุงแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรง ชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท ปรับเป็นไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งหากผู้รับบำนาญเคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

บทความแนะนำ