กลต.ชงให้ดิจิทัลรายงานข้อมูล

วันที่ 02 มี.ค. 2562 เวลา 06:12 น.
กลต.ชงให้ดิจิทัลรายงานข้อมูล
ก.ล.ต.เล็งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการนำส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต.สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ในการติดตามและกำกับดูแล รวมถึงลดภาระการนำส่งข้อมูลเป็นรายกรณี"ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นขอรับใบอนุญาตอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะมีโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน"

ทั้งนี้ ก.ล.ต.มีแนวคิดเสนอหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) จัดทำและนำส่งข้อมูลตามรูปแบบที่ ก.ล.ต.กำหนด ซึ่งจะช่วยลดภาระการที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำส่งข้อมูลเป็นรายกรณี

สำหรับการรายงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ปริมาณหรือสัดส่วนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรร ราคาที่ได้รับการจัดสรร รายการคำสั่งซื้อหรือขาย ราคาและปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลรายการฝาก ถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงิน

2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Wallet Address และเลขที่บัญชีของ ผู้ใช้บริการ Digital Asset Wallet Address ของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลและผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลของ ผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการมีฐานข้อมูลประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมาตรฐานเดียวกัน จะเกิดประโยชน์ในการกำกับดูแลแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจและ ก.ล.ต. เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น น่าเชื่อถือต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว