คุมกู้จำนำทะเบียนรถก.พ.นี้

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 น.
คุมกู้จำนำทะเบียนรถก.พ.นี้
แบงก์ชาติคุมจำนำรถคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 28% เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นขอใบอนุญาตทันทีหลังประกาศบังคับใช้ ก.พ.นี้

นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันให้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบ ก่อนจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาภายในสิ้นเดือน ม.ค. และจะมีผลบังคับใช้เดือน ก.พ.นี้

ทั้งนี้ ธปท.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ ต้องให้สินเชื่อกับประชาชนที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และคิดค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี ยกเว้นค่าติดตามทวงหนี้ อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมคืนเช็ค การแจ้งเตือนชำระหนี้ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ และหากมีการนำรถไปขายทอดตลาดจะต้องมีการคืนเงินส่วนต่างที่เหลือให้ผู้กู้อย่างเหมาะสม

“การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ไม่ให้มีการคิดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่แบงก์ชาติกำหนดไว้ ประชาชนจะได้ทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วย” นางวจีทิพย์ กล่าว

นางวจีทิพย์ กล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป หากปัจจุบันยังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเพิ่มทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากมีประกาศ รวมถึงจะต้องรายงานทางการเงินให้ ธปท. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด จะระวางโทษปรับและอาญาตามระดับความรุนแรง

สำหรับการยื่นขอใบอนุญาตการปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น ในส่วนของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วสามารถที่จะดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้ แต่จะต้องแจ้งให้ ธปท.ได้รับทราบ ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยื่นขอใบอนุญาตภายใน 60 วันหลังจากประกาศ จากนั้น ธปท.ร่วมกับกระทรวงการคลังจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 120 วันว่าผู้ประกอบการจะให้ใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวได้

ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงเรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีผลบังคับใช้ จะกำหนดให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือคาร์ฟอร์แคช และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับอยู่ในวันที่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจนี้ จะต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นจดทะเบียนภายในวันที่กำหนดจะถือว่าทำผิดกฎหมาย

สำหรับภาพรวมธุรกิจคาร์ฟอร์แคช พบว่า มีผู้ประกอบการธุรกิจหรือให้บริการประมาณ 1,000 ราย คิดเป็นเงินสินเชื่อคงค้างกว่า 2 แสนล้านบาท และคิดเป็นจำนวนลูกค้ากว่า 3 แสนราย โดยปล่อยกู้ที่มีวงเงินเกินกว่า 5 หมื่นบาท/ราย

บทความแนะนำ