กรมบัญชีกลางเริ่มแจกเงินคนจนเพิ่ม

วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 08:05 น.
กรมบัญชีกลางเริ่มแจกเงินคนจนเพิ่ม
กรมบัญชีกลางขานรับจ่ายเงิน 4 มาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรคนจนเข้ากระเป๋าเงิน e-Money

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562 และจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานั้น ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินไปก่อนตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือน หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เข้ากระเป๋าเงิน e-Money ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริงทุกวันที่ 18 ของเดือน โดยจะเริ่มจ่ายเดือนแรกวันที่ 18 ก.พ. 2562

ขณะที่มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 500 บาท/คน จำนวน 14.5 ล้านคน ซึ่งจ่ายให้เพียงครั้งเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินเข้า e-Money ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2561-1 ก.พ. 2562 ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท/คน เพียงครั้งเดียวนั้น กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ให้กับผู้มีสิทธิที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ทุกวันที่ 21 ของเดือน ซึ่งจะเริ่มจ่ายเดือนแรกวันที่ 21 ธ.ค.นี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 400 บาท/คน/เดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิทุกวันที่ 12 ของเดือน ซึ่งจะเริ่มจ่ายเดือนแรกวันที่ 12 ธ.ค. 2561 หากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562 จะได้รับเงินในเดือนเกิดเป็นครั้งแรกจนสิ้นสุดมาตรการ สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะเริ่มจ่ายในวันที่ 5 ม.ค. 2562 และวันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นครั้งแรก จากนั้นจะโอนเงินช่วยเหลือให้ทุกวันที่ 12 ของเดือนเกิดเช่นเดียวกัน

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการข้างต้น รัฐบาลมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน โดยทั้ง 4 มาตรการใช้เงินงบประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท