ธกส.พยุงราคาข้าวปี'62

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 07:39 น.
ธกส.พยุงราคาข้าวปี'62
ธ.ก.ส.เร่งโอนเงิน 5.1 หมื่นล้าน ช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร 3.6 ล้านราย ภายในเดือน พ.ย.นี้

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละ ไม่เกิน 1.8 หมื่นบาท ตั้งเป้าหมายภายในเดือน พ.ย.นี้จะจ่ายเงินช่วยเหลือไปยังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ 3.6 ล้านราย วงเงินกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุน เวียน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการนำข้าวเปลือกมาปรับปรุงคุณภาพโดยการลดความชื้น เพิ่มโอกาสในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น หรือนำข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่เหมาะสม เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 5.77 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้จากกรม ส่งเสริมการเกษตรมาสอบทานกับข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ทำให้ นาข้าวเสียหายและได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้ว เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้น 3.61 แสนราย เป็นเงิน 5,612 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้ากว่าภาคอื่นๆ ธ.ก.ส.จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ. 2562 นี้ เพื่อให้เงิน ดังกล่าวถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด