สนช.เตรียมผ่านภาษีที่ดิน 15 พ.ย.

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 15:44 น.
สนช.เตรียมผ่านภาษีที่ดิน 15 พ.ย.
สนช.เตรียมผ่านภาษีที่ดิน 15 พ.ย. เก็บภาษีที่ดินเกษตร 0.15% ที่อยู่อาศัย 0.3%

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 15 พ.ย.มีวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ร่างพ.ร.บ.นี้มีใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563

ส่วนฐานภาษี อัตราภาษี ในมาตรา 34 คณะกมธ.ได้มีการแก้ไขแตกต่างจากร่างพ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอมายังสนช.ในวาระที่1 ดังนี้

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.15%ของฐานภาษี จากเดิม 0.2%ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.3%ของฐานภาษี จากเดิม 0.5%ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์นอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2%ของฐานภาษี จากเดิม 2% ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2%ของฐานภาษี จากเดิมไม่เกิน2%ของฐานภาษี