คลังเร่งหามาตรการลดภาระงบประมาณอุ้มสูงวัย

วันที่ 06 พ.ย. 2561 เวลา 11:41 น.
คลังเร่งหามาตรการลดภาระงบประมาณอุ้มสูงวัย
คลังหลังแอ่นวิ่งหาเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลประชาชนปีละ4.29แสนล้าน เน้นรักษาสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายเข้าโรงพยาบาล

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 มีการตั้งงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งระบบ 4.29 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 14.3% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้สูงอายุถึง 10% และจะเพิ่มขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทำให้ภาระการคลังของประเทศสูงตามขึ้นไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปี 2561 ที่ต้องดู มีการวางแผนการคลังระยะยาว เรื่องภาระงบประมาณเพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา เพื่อให้วินัยการเงินการคลังของประเทศไม่มีปัญหา

สำหรับแผนการลดภาระงบประมาณทางการคลังในอนาคต ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ต้องเร่งสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในโรงพยาบาล

แนวทางที่ 2 เร่งให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ ตัวเองเบื้องต้นให้ดี โดยรัฐบาลจะใช้ช่องทางของอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านส่งข้อมูลหรือคลิปวิดีโอในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นที่จำเป็น

แนวทางที่ 3 การสร้างแรงจูงใจกับประชาชนที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่แจกนาฬิกาตรวจการออกกำลังกาย เช่น หากสามารถเดินได้วันละ 1 หมื่นก้าว ก็สามารถมารับเงินจากรัฐบาลได้

แนวทางที่ 4 การร่วมลงทุนรัฐกับเอกชน สร้างศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งมีสถานพยาบาล 7-8 แห่ง สนใจที่จะทำพีพีพีมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีระบบการดูแลสุขภาพ 3 ส่วน 1.ข้าราชการ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้องโดยตรง 4 ล้านคน 2.ระบบประกันสังคม 12 ล้านคน และ 3.บัตรทองรักษา 30 บาท 48 ล้านคน ซึ่งครอบคลุม 97.5%

นอกจากนี้ ยังมีรายจ่ายค่าดูแลรักษาคนต่างสัญชาติที่อยู่ชายขอบอีก 5 แสนคน เป็นค่าใช้จ่ายปีละ 1,300 ล้านบาท โดยรวมภาระการคลังอยู่ที่ 13-14% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด หรือ 2.5% ของจีดีพี เป็นภาระที่เอกชนจ่าย 23% และรัฐบาลจ่าย 77% เมื่อเทียบกับประเทศ อื่นๆ สัดส่วนจะอยู่อย่างละ 50%