รัฐตั้งกรรมการลดความเหลื่อมล้ำ นายกฯคุมเอง

วันที่ 05 พ.ย. 2561 เวลา 08:05 น.
รัฐตั้งกรรมการลดความเหลื่อมล้ำ นายกฯคุมเอง
รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ จ่อตั้งกรรมการระดับนโยบาย บริหาร และสำนักงานบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพใช้งบประมาณ

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้ยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ... ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือและกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

ทั้งนี้ จะมีการตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาบูรณาการทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ก่อนหน้านี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะเสนอร่างระเบียบฯ ต่อที่ประชุม ครม.ภายใน 1-2 เดือน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน จะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการรวม 44 เรื่อง งบประมาณ 8 แสนล้านบาท แต่ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำ