ธปท.แจงเกณฑ์คุมแบงก์รัฐ

วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 07:05 น.
ธปท.แจงเกณฑ์คุมแบงก์รัฐ
ธปท.แจงสาระสำคัญ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินใหม่ เปิดทางกำกับแบงก์รัฐ คาดกฎหมายใหม่มี ผลบังคับใช้เร็วๆ นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ....แล้ว โดยร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างรอลงพระปรมาภิไธย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นจาก 90 วัน นับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภายหลังจากการแก้ไขกฎหมายนี้ อำนาจและกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ยังคงเป็นของ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในส่วนของ ธปท.จะกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้บริหารระดับสูง 3 ระดับบน (ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ) และกำหนดให้ SFIs ต้องขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง โดยในชั้นแรกจะเป็นการแต่งตั้งตัวผู้บริหารระดับสูงก่อน สำหรับการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งนั้น จะต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง

สำหรับการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ (ธุรกรรม PSA) ธปท.กำหนดหลักเกณฑ์ให้ SFIs บันทึกบัญชีธุรกรรม PSA แยกจากบัญชีการดำเนินธุรกรรมตามปกติ เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแล สำหรับการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรองสำหรับธุรกรรม PSA กำหนดให้แยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีธุรกรรมนโยบายรัฐ ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายตามมติ ครม. SFIs สามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นปกติ โดยไม่ต้องกันเงินสำรอง

ทั้งนี้ กรณีธุรกรรมนโยบายรัฐ ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) SFIs ยังคงต้องมีการจัดชั้นและกันเงินสำรองตามคุณภาพของตัวธุรกรรมตามปกติ

สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8 แห่ง มีพันธกิจในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ปัจจุบันสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ คือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้พ้นจากแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วเมื่อวันที่ 19 ม.ค.  2561