ผ่านกม.กันกดราคาเลี่ยงภาษี

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 08:13 น.
ผ่านกม.กันกดราคาเลี่ยงภาษี
สนช.ผ่านกฎหมายป้องกันบริษัทในเครือถ่ายโอนราคาต่ำเลี่ยงภาษีกรมสรรพากร

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เรื่องมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ในวาระที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรประเมินในการปรับปรุงรายได้และรายจ่าย หากเห็นว่าราคาโอนมีความแตกต่างกว่าที่ควรจะเป็น จะต้องทำการปรับปรุงรายได้ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาของการถ่ายโอนราคามีปัญหาทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศขนาดใหญ่จะมีบริษัทลูกหลายแห่ง และมีการโอนกำไรไปยังประเทศที่เก็บอัตราภาษีต่ำในกรณีของบริษัทข้ามชาติ ส่วนบริษัทในประเทศบางแห่งได้รับสิทธิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสียภาษีในอัตราที่ต่ำ และมีการถ่ายโอนบริษัทลูกที่ไม่ได้รับสิทธิจากบีโอไอไปให้กับบริษัทที่ได้รับสิทธิ เพื่อไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีลดลง

"การถ่ายโอนราคาจะทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทลูกมากๆ ได้เปรียบทำให้เกิดการกัดกร่อนในการเก็บภาษี และทำให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ ไม่เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและการเสียภาษี เมื่อกฎหมายป้องกันการถ่ายโอนราคา จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น" นายวิสุทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย 1.นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด 2.ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด และ 3.นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดำเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามที่กำหนดโดย กฎกระทรวง

ปัจจุบันการถ่ายโอนกำไรในกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีอากรที่พึงต้องเสีย และมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดเก็บภาษีและสถานภาพทางการคลังของรัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงผลักดันกฎหมายดังกล่าว