ขายบอนด์1.5หมื่นล. คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์จ่ายดอกเบี้ย3% เปิดซื้อ19ต.ค.

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 08:16 น.
ขายบอนด์1.5หมื่นล. คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์จ่ายดอกเบี้ย3% เปิดซื้อ19ต.ค.
กระทรวงการคลังประเดิมขายพันธบัตรออมทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน อายุ 3-7 ปี จ่ายดอกเบี้ยสูง 3% จูงใจออมเงิน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่ 1 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน และ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2561-29 มี.ค. 2562

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปีวงเงินรวม วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาท ขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะซื้อได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารกสิกรไทย 4. ธนาคารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า การออกพันธบัตร ออมทรัพย์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ออมที่มั่นคงของประชาชน และเป็นทางเลือก ในการลงทุนต่อของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดอายุในเดือน ต.ค. 2561

"ผู้สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 19 ต.ค. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 มี.ค. 2562 โดยสามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง" นายภูมิศักดิ์ กล่าว

สำหรับผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชี ฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย โดยใช้หลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่