ลดภาษีบริจาคพรรคการเมือง

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 08:18 น.
ลดภาษีบริจาคพรรคการเมือง
สรรพากรรับเลือกตั้ง ให้ลดหย่อนภาษีบริจาคพรรคการเมืองได้สูงสุด 5 หมื่น

แหล่งข่าวจากกระทรวงสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร กรณีการหักลดหย่อนและการหักรายจ่ายสำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในช่วงวันที่ 1-15 ต.ค. 2561

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่รวมกันไม่เกิน 1 หมื่นบาทในปีภาษีนั้น

ขณะที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง สามารถนำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาคนั้น ไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 5 หมื่นบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ทั้งนี้ พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่มี

ความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีมาตรการในการเสริมสร้างพรรคการเมืองโดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้พรรค การเมืองมีเงินที่จะใช้จ่ายในการดำเนินกิจการหรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง

นอกจากนี้ มาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำเงิน บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนและรายจ่ายทางภาษีตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้