ไฟเขียวเว้นภาษี0%ตั้งสำนักงานการค้า

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 07:23 น.
ไฟเขียวเว้นภาษี0%ตั้งสำนักงานการค้า
ครม.อนุมัติใช้อัตราภาษี 0% ดึงต่างชาติตั้งสำนักงานการค้าในไทย

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่กำหนดมาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น

ทั้งนี้ กำหนดให้ใช้อัตรา 0% ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแวต สำหรับการประกอบกิจการการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่นที่ไทย มีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในไทย ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ยกเว้น บรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างรัฐบาลต่างประเทศอันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในการขยายการค้าและเพิ่มการลงทุนระหว่างประเทศต่อไป