กรุงไทย-ไทยพาณิชย์น้อมรับถูกปรับ

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 10:09 น.
กรุงไทย-ไทยพาณิชย์น้อมรับถูกปรับ
2แบงก์ใหญ่ รับผิด ถูกปรับตั้งแต่ต้นปี ยกระดับMarket Conduct ขั้นสุดไม่บังคับขาย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธนาคารให้ความสำคัญกับความสะดวกของลูกค้า ดังนั้นบางครั้งในการเสนอบริการประกันอัคคีภัย มีบางสาขาเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เฉพาะของบริษัทในเครือที่คัดสรรว่ามั่นคงแล้ว ทำให้ธนาคารแห่งประเทศมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สั่งการทุกสาขาอย่างเด็ดขาด ในกรณีการทำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันของสินเชื่อ ไม่ให้เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครืออย่างเดียวเท่านั้น แต่ให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกได้ตามความต้องการ ความเหมาะสมและความสมัครใจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ปรับกระบวนการทำงานครั้งใหญ่ทั่วทั้งธนาคาร ตลอดจนยกระดับการบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ ทั้งสายงานเครือข่ายสาขา สายงานกำกับฯและสายงานตรวจสอบ รวมทั้งกำชับสาขาทั่วประเทศให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องกับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ และที่สำคัญต้องไม่บังคับขาย เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

“ตั้งแต่ต้นปี ธนาคารเอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่อง  Market Conduct  โดยได้สื่อสารและอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและตระหนักผ่านช่องทางต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม หากไม่ผ่านการทดสอบหลังฝึกฝน จะไม่อนุญาตให้นำเสนอแก่ลูกค้า“ นายผยงกล่าว

ด้านรายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยเรื่องการบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 นั้น และ ธปท.ได้แจ้งให้ธนาคารดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการให้บริการ

จากเหตการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วและนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ขอน้อมรับความผิดที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเข้มงวดในปีที่ผ่านมาโดยผ่านการสื่อสารและให้ความรู้พนักงานด้าน Market Conduct ทั่วถึง เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการทางการเงินในอนาคต