เชือดแบงก์บังคับซื้อประกัน

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 08:19 น.
เชือดแบงก์บังคับซื้อประกัน
ธปท.ลงดาบปรับแบงก์กรุงไทย ไทยพาณิชย์ บังคับลูกค้าซื้อประกันภัย

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ ธปท.ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับธนาคารกรุงไทย 3.54 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากมีประชาชน ร้องเรียนและการสุ่มตรวจสอบของ ธปท. พบว่า  มีการบังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเลือกทำประกันภัยกับบริษัทอื่นตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2551 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

อย่างไรก็ตาม ธปท. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ธปท. จึงได้กำชับให้สถาบัน การเงินยกระดับการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว และจะสุ่มตรวจสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการของสถาบัน การเงิน (จำนวนเรื่องร้องเรียน การกล่าวโทษ และการเปรียบเทียบปรับ) ผ่านเว็บไซต์ ธปท. และเว็บไซต์สถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใสและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระยะต่อไป