ทบทวนกม.โอนเงินตปท.

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 09:24 น.
ทบทวนกม.โอนเงินตปท.
แบงก์ชาติเปิดรับฟังความคิดเห็นทบทวนกฎเกณฑ์โอนเงินต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูลกองทุนสถาบันการเงิน

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนกฎหมาย เนื่องจากมีการตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับต่างๆ จะต้องทำการทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ล่าสุด ธปท.ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศสามารถให้บริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และลดภาระด้านเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต

อย่างไรก็ตาม จากเดิมกำหนดวงเงินให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศสามารถโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศให้แก่ลูกค้าได้เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน 8 แสนบาท/วัน สำหรับลูกค้าแต่ละราย และจะมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น ให้ใช้สำเนาเอกสารแทนเอกสารต้นฉบับ เป็นต้น โดยกำหนดให้แสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2556 โดยกำหนดให้เสนอความคิดเห็นภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ หลังจากนั้น ธปท.จะรวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต