รัฐเตรียมกู้1.16ล้านล.

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 09:23 น.
รัฐเตรียมกู้1.16ล้านล.
สบน.เปิดแผนระดมทุนปีงบประมาณ 2562 กู้ 1.16 ล้านล้าน ชดเชยขาดดุลงบประมาณและปรับโครงสร้างหนี้เดิม

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ ความต้องการลงทุนของนักลงทุน และแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการระดมทุนของรัฐบาลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาด โดย สบน.ได้ชี้แจงแผนการระดมทุนและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ว่ามีความต้องการระดมทุนในประเทศของรัฐบาล วงเงิน 1.16 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือการกู้เงินใหม่ 5.92 แสนล้านบาท ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท การกู้เงินเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 9.23 หมื่นล้านบาท

สำหรับส่วนที่สอง เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม 5.71 แสนล้านบาท ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 3.46 แสนล้านบาท เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ และหนี้เงินกู้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง

นอกจากนี้ เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือเอฟไอดีเอฟ 1.67 แสนล้านบาท และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 5.73 หมื่นล้านบาท

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า แผนการระดมทุนของรัฐบาลมีทั้งการออกพันธบัตรอายุต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีวงเงินรวมของพันธบัตร 6 แสนล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน

ทั้งนี้ ยังมีแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งลงทุนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาคการออมให้กับประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมทุน เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์จำนวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 โดยจะประกาศระยะเวลา เงื่อนไข อายุ และอัตราดอกเบี้ยให้ทราบต่อไป

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า สบน.ยังมีแผนการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท โดยจะดำเนินการทั้งรูปแบบผ่านตัวกลาง ซึ่ง สบน.จะมี การประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในช่วงปลายปี 2561 และบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ สบน. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน และเพิ่มจำนวนผู้เล่นในการเข้าทำธุรกรรม โดย สบน.จะประกาศรูปแบบวงเงินรุ่นพันธบัตรที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนในระยะต่อไป