ตลาดหลักทรัพย์ปรับฟินันเซีย ไซรัส

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 18:03 น.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ถูกปรับกว่า 1 ล้านบาท โทษทำผิดกฏโบรกเกอร์

นายสุทธิชัย จิตรวาณิช  รองผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายในและกำกับกิจกรรมองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้พิจารณาลงโทษและปรับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรณีความผิดด้านการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ.2547 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552

“บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของรายได้ (Incentive Scheme) โดยผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำหรือปรึกษาการลงทุนกับลูกค้า ส่งผลให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจากข้อมูลดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้ปรับบริษัทเป็นเงิน 1,350,000 บาท” รองผู้จัดการกล่าว

นายสุทธิชัยกล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ให้บริษัทดำเนินการภาคทัณฑ์ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน1 ราย และดำเนินการภาคทัณฑ์พร้อมห้ามปฏิบัติงานเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทเป็นการชั่วคราว 1 ราย รวมทั้งกำชับผู้บริหารของบริษัท 3 ราย ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป”

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบมติของคณะอนุกรรมการฯ และยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดเสมอมา ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับข้อบังคับแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทจะกำชับให้ผู้บริหารของบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป