คลังไฟเขียวลาวระดมเงินบาท

วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 07:57 น.
คลังไฟเขียวลาวระดมเงินบาท
รัฐบาลไทยไฟเขียวกระทรวงการคลัง สปป.ลาว ออกพันธบัตร-หุ้นกู้สกุลบาทภายใน 31 พ.ค. 2562

รายงานข่าวสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ในรอบการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบที่ 3/2561 ในช่วงวันที่ 1 ก.ย. 2561-31 พ.ค. 2562 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ กระทรวงการคลังแห่ง  สปป.ลาว (The Ministry of Finance of the Laos People Democratic Republic : MOFL) ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในไทยได้ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย โอกาสที่นักลงทุนในประเทศสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และผล กระทบต่อตลาดการเงินของไทย

สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไปสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้งในเดือนมี.ค. ก.ค. และ พ.ย. ของทุกปี