ก.ค.หนี้สาธารณะ6.55ล้านล.

  • วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 06:19 น.

ก.ค.หนี้สาธารณะ6.55ล้านล.

เปิดพอร์ตหนี้สาธารณะเดือน ก.ค. อยู่ที่ 40.88% ของจีดีพี อัดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมจ่ายหนี้คืนก่อนกำหนด ลดภาระดอกเบี้ย

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. มีจำนวน 6.55 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 40.88% ของจีดีพี โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5.25 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 9.22 แสนล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 3.75 แสนล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 8,818 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศ 6.3 ล้านล้านบาท หรือ 96.09% และหนี้ต่างประเทศ 2.56 แสนล้านบาท (ประมาณ 7,719.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือ 3.91% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

สำหรับยอดหนี้สาธารณะคงค้าง แบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5.67 ล้านบาท หรือ 86.51% และหนี้ระยะสั้น 8.84 แสนล้านบาท หรือ 13.49% ของหนี้สาธารณะ คงค้างทั้งหมด

สำหรับหนี้รัฐบาลจำนวน 5.25 ล้านล้านบาท นั้นมีรายการที่สำคัญคือการกู้เงินภายใต้แผนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มขึ้น 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยนำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ การชำระคืนหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 1.03 หมื่นล้านบาท  การชำระคืนหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 1,381 ล้านบาท

นอกจากนี้ เป็นการกู้เพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศเพิ่มขึ้น 2,205.79 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายเงินกู้ 1,205.10 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน

ทั้งนี้ ในขณะเดียวกันก็มีการชำระคืนหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยรายการชำระหนี้ที่สำคัญคือการชำระคืนหนี้ในประเทศของรัฐบาลก่อนครบกำหนด วงเงิน 10,383 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ยอดหนี้ คงค้างลดลง และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายในงบประมาณได้ 260 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ