ไฟเขียวพรบ.สถาบันการเงิน

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 07:21 น.
ไฟเขียวพรบ.สถาบันการเงิน
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน หนุน ธปท.มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในการประชุม สนช. โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็น ผู้เสนอ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 195 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ชี้แจงสาระสำคัญว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ปี 2551 เพื่อกำหนดให้ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติม และแต่งตั้งผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงิน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือเป็นเครื่องมือของรัฐในการดำเนินกิจการทางการเงินเพื่อประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

"สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือว่า มีความสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแล กำกับ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ธปท.เป็นผู้ควบคุม ดูแล เพราะมีความเชี่ยวชาญในการกำกับสถาบันทางการเงินโดยตรงอยู่แล้ว รัฐบาลพยายามกำกับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการกำหนดโทษเป็นการกำหนดโทษขั้นต่ำของสถาบันการเงินเท่านั้น" นายวิสุทธิ์ กล่าว

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิก สนช. เห็นว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการปล่อยสินเชื่อโดยประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด แต่มีความเป็นห่วง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นันแบงก์)  โดยมีการปล่อยสินเชื่อที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และระบบการคลังที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเรื่องเงินคริปโทเคอเรนซี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต