บัญชีกลางจ่ายค่ายังชีพสูงวัยผ่านบัตรคนจน

  • วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 07:35 น.

บัญชีกลางจ่ายค่ายังชีพสูงวัยผ่านบัตรคนจน

กรมบัญชีกลางจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้บัตรผู้สูงอายุแล้ว 50-100 บาท/เดือน 3.66 ล้านราย 673 ล้าน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 แล้ว โดยผู้มีสิทธิที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน กรณีตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนวันจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ เป็นวันทำการก่อนวันหยุดราชการ สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 ส.ค.นี้ โดยผู้มีสิทธิที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ 2 เดือน คือ เดือน ก.ค.-ส.ค. และผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ 1 เดือน เฉพาะเดือน ส.ค.

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลข้อมูลการจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุฯ มีผู้ได้รับทั้งสิ้น 3.66 ล้านราย เป็นเงิน 673.21 ล้านบาท โดยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ของเดือนก.ค.และเดือน ส.ค.ได้นำมาจากบัญชีกองทุนผู้สูงอายุสำหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย และสาขาธนาคารกรุงไทย กรณีมีเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมา สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

สำหรับผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถอนเงินสดเป็นครั้งแรกจะต้องใช้รหัส 6 หลัก เพื่อทำรายการถอนเงิน โดยรหัสดังกล่าว คือเลขประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้ายบนหน้าบัตร

อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิจะต้องเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมจากตู้เอทีเอ็ม หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยก่อน จึงจะสามารถถอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

สำหรับเงินขั้นต่ำที่จะถอนจาก ตู้เอทีเอ็มกรุงไทยได้ครั้งละ 100 บาท และแนะนำว่าควรเก็บรักษารหัสไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยด้วย

ข่าวอื่นๆ