คลังเดินเครื่องลดเหลื่อมล้ำ

วันที่ 02 ส.ค. 2561 เวลา 07:02 น.
คลังเดินเครื่องลดเหลื่อมล้ำ
คลังเร่งเดินเครื่องยุทธศาสตร์ชาติ ลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มขีดความสามารถ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจำปี 2561 เรื่อง เทคโนโลยีทางการคลัง (Fiscal Technology : FisTech) ว่า งานวิจัยเชิงนโยบายของ  สศค. มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมาก ที่ต้องเดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยมี 2 ด้านที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังโดยตรง คือ 1.การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 2.การลดความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศให้มีความก้าวหน้า เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะการผลักดัน 10 อุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการออกแบบมาตรการจูงใจโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้ 10 อุตสาหกรรมมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบเพย์เมนต์ เช่น พร้อมเพย์ที่เป็นการโอนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะทำให้ไทยยกระดับขีดความสามารถด้านการเงินได้อย่างมาก พร้อมกันนี้ยังสามารถช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชั่น

สำหรับในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำ จะต้องกระจายรายได้ และความมั่งคั่งลงสู่ฐานรากอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการตั้งกองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก และลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มีผู้ถือบัตร 11.4 ล้านคน รวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือ การฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้หลุดพ้นความยากจน โดยจะมีการวัดผลโครงการในช่วงปลายปีว่าจะทำให้คนพ้นความจนได้เท่าไร