รื้อกม.เครดิตบูโรใหม่ เปิดทางฟินเทค ตัวกลางให้บริการเงินกู้เข้าถึงข้อมูลประวัติสินเชื่อ

วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 08:28 น.
รื้อกม.เครดิตบูโรใหม่ เปิดทางฟินเทค ตัวกลางให้บริการเงินกู้เข้าถึงข้อมูลประวัติสินเชื่อ
ระดมสมองแก้กฎหมายเครดิตบูโร แก้นิยามสินเชื่อและสถาบันการเงินเปิดกว้างเข้าถึงข้อมูลประวัติการชำระหนี้ หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่...) พ.ศ....ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ สินเชื่อสามารถสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตได้ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับ ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้-9 ส.ค. 2561 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-mail : CIPS@bot.or.th

สำหรับสาระสำคัญการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูล เครดิต พ.ศ. 2545 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ สินเชื่อสามารถสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตได้เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และธุรกิจที่ตั้งต้นใหม่ (สตาร์ทอัพ) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และทำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีข้อมูลทาง การเงินอยู่ในระบบข้อมูลเครดิตที่เกิดจากใช้บริการผ่านผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ ซึ่งการ มีข้อมูลในระบบข้อมูลเครดิตจะทำให้ เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยพัฒนาระบบการเงินให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม "สินเชื่อ" ให้หมายความรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม "สถาบันการเงิน" ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการให้ สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ธปท.ได้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย โดยล่าสุดได้มีทบทวนประกาศ ธปท. 2 เรื่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) และ แนวทางการพิจารณาผ่อนผันการกำกับลูกหนี้ รายใหญ่แก่กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพหรือมีฐานะกิจการที่มั่นคงสำหรับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 3 ส.ค. 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต