เข้มเบิกจ่ายยามะเร็ง

  • วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 08:38 น.

เข้มเบิกจ่ายยามะเร็ง

กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ให้ใช้ยาทดแทนสำหรับผู้ป่วยรายใหม่

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) โดยกำหนดห้ามเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาสูงบางรายการ ซึ่งเป็น ยาที่สามารถใช้ยาหรือการรักษาอื่นทดแทนได้ และมีผลการรักษาที่ใกล้เคียงกัน หรือไม่แตกต่างกัน แต่เพื่อลดผลกระทบจึงกำหนดเป็นรายการยาที่ยังคงให้เบิกจ่ายได้ แต่ในกรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัด

การปรับเปลี่ยนนี้ใช้บังคับเฉพาะ ผู้ป่วยรายใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาและเบิกจ่ายตรงก่อนวันที่ 14 ก.พ. 2561 ยังคงเบิกจ่ายตรงได้เช่นเดิม อีกทั้งยังได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงรายการและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายาในระบบ OCPA และในกรณีที่มียาซึ่งสามารถใช้ทดแทน ได้ในการรักษาโรคหรือข้อบ่งชี้เดียวกัน ให้มีการต่อรองราคาเพื่อคัดเลือกยาเข้าระบบ OCPA เพียงรายการเดียว เพื่อให้กรมบัญชีกลางมีอำนาจในการต่อรองราคา จะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์มากกว่า เพราะยาบางรายการสามารถลดราคาได้มากกว่า 50%

ข่าวอื่นๆ