บังคับคดีเร่งแก้กม. ดึงเอกชนยึดทรัพย์

  • วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 08:18 น.

บังคับคดีเร่งแก้กม. ดึงเอกชนยึดทรัพย์

ระดมสมองแก้กฎหมายเปิดทางเอกชนช่วยงานพิทักษ์ทรัพย์ ปฏิรูปองค์กรเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ซึ่งจะเป็นการถ่ายโอนภารกิจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ภาคเอกชนไปดำเนินการ ทั้งนี้เป็นการปฏิรูประบบราชการตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้ ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณคดีล้มละลายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีความซับซ้อนทางด้านบัญชีและการเงินมากยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้แบบสหวิชาชีพในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มเติมเป็นหมวด 5/1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ประกอบด้วย บทนิยามและคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ การขึ้นทะเบียน การควบคุมกำกับดูแล คณะกรรมการกำกับดูแล ค่าตอบแทน โทษ และหลักประกันความเสียหาย ทั้งนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้-26 ก.ค. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.led.go.th และ www.lawamendment.go.th

ข่าวอื่นๆ