ธปท.คุมแบงก์รัฐนอกคอก

  • วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 08:34 น.

ธปท.คุมแบงก์รัฐนอกคอก

เตรียมเสนอร่างกฎหมายให้ ธปท.คุมแบงก์รัฐเบ็ดเสร็จ  มั่นใจ ส่ง สนช.พิจารณาให้เสร็จทันรัฐบาล ชุดนี้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้สรุปการรับฟังความ คิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้ามามีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จากภาคส่วนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วย กับร่างกฎหมายดังกล่าวว่าจะทำให้การบริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาบังคับเป็นกฎหมายใช้ให้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้ ธปท.โดยความเห็นชอบของ รมว.คลัง ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตาม และให้มีผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มโทษกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทั้งในแง่ของการเอาผิดสถาบันการเงิน และการเอาผิดตัวบุคคลทั้งกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ธปท.จะมีการชี้แจงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วอีกครั้งหนึ่ง

นายสุวิชญ กล่าวว่า จากการเปิดรับฟังความเห็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธปท. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่างเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวว่ามีหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีความสมดุลเพียงพอที่จะไม่ส่งผลให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ รวมถึงจะทำให้ ธปท.กำกับดูแลเรื่องความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

ข่าวอื่นๆ