เก็บภาษีหลุดเป้าหมื่นล.สรรพากรรีดแวตไม่ขึ้น สรรพสามิตสุราเบียร์ทรุด กรมศุลเร่งไม่ขึ้น

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 08:31 น.
เก็บภาษีหลุดเป้าหมื่นล.สรรพากรรีดแวตไม่ขึ้น สรรพสามิตสุราเบียร์ทรุด กรมศุลเร่งไม่ขึ้น
รัฐบาลกลบเก็บภาษี 8 เดือน ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.75 หมื่นล้าน โชว์รายได้ยังเกินเป้า

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ได้จำนวน 1.57 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 6 หมื่นล้านบาท มีสาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 2.88 หมื่นล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 2.56 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดเก็บภาษียังต่ำกว่าที่ประมาณการ 1.75 หมื่นล้านบาท โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ 1.13 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.08 หมื่นล้านบาท เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 1.79 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1.08 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการชำระภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมย้อนหลัง และผลประกอบการของบริษัทขุดเจาะน้ำมันปรับตัวดีขึ้น

ขณะที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ 3.71 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 5,270 ล้านบาท โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีเบียร์ และภาษีสุรา จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 7,920 7,850 และ 2,620 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณน้ำมัน เบียร์ และสุราที่ชำระภาษีต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ทางด้านของภาษีรถยนต์และภาษียาสูบ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,903 และ 4,307 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ที่ยังขยายตัวได้ดี และภาระภาษีต่อซองของยาสูบหลังจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 มีผลบังคับใช้สูงกว่าที่ประมาณการไว้

ขณะที่กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 7.28 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1,426 ล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าประมาณการจำนวน 1,657 ล้านบาท เนื่องจากการนำเข้าสินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้การจัดเก็บอากรขาเข้าไม่ขยายตัวตามที่ประมาณการไว้

ทั้งนี้ ในส่วนของเดือน พ.ค. 2561 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2.75 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 3,284 ล้านบาท สาเหตุจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจต่ำกว่าประมาณการ 4,815 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้นำส่งรายได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2561 จากที่ประมาณการไว้ว่าจะส่งในเดือน พ.ค. 2561

นอกจากนี้ การเก็บภาษีในเดือน พ.ค. 2561 ยังต่ำกว่าประมาณการ 6,627 ล้านบาท กรมสรรพากรเก็บภาษีต่ำกว่าประมาณการ 4,289 ล้านบาท เนื่องจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมาย และกรมสรรพสามิตเก็บภาษีต่ำกว่าประมาณการ 2,982 ล้านบาท เนื่องจากการเก็บภาษีน้ำมัน สุรา เบียร์ และบุหรี่ ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต