ลุยแก้หนี้นอกระบบอัดเงิน1.12หมื่นล.

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 09:39 น.

ลุยแก้หนี้นอกระบบอัดเงิน1.12หมื่นล.

คลังลุยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ใช้พิโกช่วยรากหญ้าแล้ว กว่า 460 ล้าน และอัดสินเชื่อผ่านแบงก์รัฐอีกกว่า 1.12 หมื่นล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน พ.ค. 2561 ว่ามีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 357 ราย ใน 63 จังหวัด ในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 248 ราย ใน 59 จังหวัด และมี ผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 204 ราย ใน 56 จังหวัด

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 1.73 หมื่นบัญชี รวมเป็นเงิน 463.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 2.64 หมื่นบาท/บัญชี แยกเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกัน 9,066 บัญชี เป็นเงิน 287.54 ล้านบาท คิดเป็น 62.02% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 8,269 บัญชี เป็นเงิน 176.08 ล้านบาท คิดเป็น 37.98% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้นๆ วงเงินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 36%

ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมี ทั้งสิ้น 4,825 บัญชี คิดเป็นเงิน 148.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.ที่มียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 3,399 บัญชี คิดเป็นเงิน 90.90 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 298 บัญชี คิดเป็นเงิน 9.96 ล้านบาท หรือ 6.72% ของยอดสินเชื่อ คงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) จำนวน 130 บัญชี คิดเป็นเงิน 4.56 ล้านบาท หรือ 3.08% ของสินเชื่อคงค้างรวม

นอกจากนี้ สศค.ยังรายงานสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้เป็นทางเลือกของประชาชน มีการอนุมัติ สินเชื่อรวม 2.51 แสนราย เป็นเงิน 1.12 หมื่นล้านบาท จำแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไป 2.35 แสนราย เป็นเงิน 1.05 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบจำนวน 1.6 หมื่นราย เป็นเงิน 709.51 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีการจับกุม เจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมาย 2,633 คน นอกจากนี้หากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่ได้รับใบอนุญาตมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ขอให้ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายและแจ้งมายัง สศค.เพื่อพิจารณาบทลงโทษหรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

ข่าวอื่นๆ