ลดภาษีดันอุตฯ-เที่ยวชุมชน

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 08:50 น.

ลดภาษีดันอุตฯ-เที่ยวชุมชน

อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศกฎหมายใหม่ชุดใหญ่ ลดภาษีอุตสาหกรรมเป้าหมายและท่องเที่ยวเมืองรอง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ลงนามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรจำนวน 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561 จำนวน 4 ฉบับ เพื่อยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายและการท่องเที่ยวในจังหวัดรองเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประกาศทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นมา

สำหรับประกาศฉบับแรก ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และได้รับการรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยต้องยื่นคำร้องขออนุมัติจากกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ขณะที่ประกาศฉบับที่ 2 เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนอีก 1 เท่าของรายจ่ายตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยการหักภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2562

สำหรับประกาศฉบับที่ 3 เป็นเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่าที่พักสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง โดยให้นักท่องเที่ยวนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท และต้องเป็นการเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 ซึ่งรายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เป็นทั้งค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ หรือรายจ่ายที่จ่ายให้กับบริษัททัวร์

ขณะที่ประกาศฉบับสุดท้าย เป็นเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า ซึ่งมาตรการสนับสนุนท่องเที่ยวเมืองรองเพราะรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ