เร่งให้กู้แก้หนี้ดอกแพง

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 08:59 น.
เร่งให้กู้แก้หนี้ดอกแพง
คลังเดินหน้าอนุมัติ พิโกไฟแนนซ์ ปล่อยสินเชื่อฐานรากแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์) แล้ว 348 ราย ใน 63 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 221 ราย ใน 56 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อย สินเชื่อแล้ว 182 ราย ใน 52 จังหวัด โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้นๆ วงเงินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 1.35 หมื่นบัญชี รวมเป็นเงิน 358 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 2.63 หมื่นบาท/บัญชี ประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 7,250 บัญชี เป็นเงิน 224 ล้านบาท คิดเป็น 62.73% และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 6,342 บัญชี เป็นเงิน 133 ล้านบาท คิดเป็น 37.27% ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมีทั้งสิ้น 3,399 บัญชี คิดเป็นเงิน 90.90 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 178 บัญชี คิดเป็นเงิน 5.63 ล้านบาท หรือ 6.19% ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) จำนวน 78 บัญชี คิดเป็นเงิน 2.65 ล้านบาท หรือ 2.92%

นอกจากนี้ การปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560 ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน โดยได้เร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังกล่าวแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2561 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 2.48 แสนราย เป็นเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท จำแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไป 2.32 แสนราย เป็นเงิน 1 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบจำนวน 1.5 หมื่นราย เป็นเงิน 693 ล้านบาท

นายพรชัย กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินการสะสมนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 เป็นต้นมา ถึง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2561 มีการจับกุมผู้กระทำผิดรวมทั้งสิ้น 2,351 คน