หนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 10 มี.ค. 2561 เวลา 08:27 น.
หนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
"หม่อมอุ๋ย" เสนอรัฐสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน1บาท/คน ท้องที่ให้1บาท/วัน ส่งเสริมคนไทยคุณภาพชีวิตดี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรสวัสดิการชุมชนว่า หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสวัสดิการชุมชน ด้วยการร่วมสมทบเงิน 1 บาท /1 บาท โดยปัจจุบันมีองค์กรสวัสดิการชุมชนกว่า 5,900 แห่งทั่วประเทศ เกือบครอบคลุมจำนวนตำบลในประเทศไทยที่มีกว่า 7,000 ตำบลแล้ว ซึ่งองค์กรเหล่านี้ มีคนในชุมชนที่เข้าร่วมส่งเงินสมทบ 1 บาท/วัน รัฐสามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ได้ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่คนในชุมชนสมทบ โดยมอบหน้าที่ให้กรรมการชุมชนดูแลกันเอง

นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว เข้ามาสนับสนุนเพิ่มได้โดยนำแนวคิดที่น่าสนใจที่แต่ละชุมชนทำไปเผยแพร่ชุมชนอื่น เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มองว่าการมีองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นแนวคิดที่ดีมาก ที่เกิดจากชุมชนริเริ่มกันเอง โดยแนวคิดนี้มาจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่มี คนตกงาน กลับไปอยู่ในชุมชน แล้วคนในชุมชนก็ใช้วิธีสมทบเงินกันคนละ 1 บาททุกวัน เพื่อนำเงินที่ได้จ้างงานผู้ที่ตกงาน และแนวทางนี้ก็ประสบความสำเร็จจนขยายขอบเขตทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น เบื้องต้นเมื่อรวมเงินจากทุกองค์กรสวัสดิการชุมชน อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งองค์กรสวัสดิการชุมชนแต่ละแห่งเป็นผู้บริหารเงินเหล่านี้กันเองและทำได้ดีด้วย

ขณะที่ ล่าสุดสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้มอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนครั้งที่ 3 รวม 9 ด้าน มีกองทุนที่ได้รางวัลปีนี้ 8 ด้าน ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท ด้านสร้างครอบครัวอบอุ่น ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตและคุณค่าในสังคม กองทุนฯ ตำบลทับพริก จ.สระแก้ว ด้านส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะคนในชุมชน กองทุนฯ ตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา ด้านพัฒนาเด็ก เยาวชน และการศึกษา

กองทุนฯ ตำบลท่างาม จ.สิงห์บุรี ด้านพัฒนาการประกอบอาชีพ ระบบเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาหนี้สิน กองทุนฯ เทศบาลตำบลออย จ.พะเยา ด้านดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติ กองทุนฯ ตำบลคลองทับจันทร์ จ.สระแก้ว

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดี มีธรรมาภิบาล กองทุนฯ เทศบาลตำบลบางเลน จ.นครปฐม ด้านผลงานจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมหลายมิติ และกองทุนฯ ตำบลหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช ด้านฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน