เงินคลังเพียบพร้อมหนุนศก.

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 06:52 น.
เงินคลังเพียบพร้อมหนุนศก.
สศค.เผยฐานะการเงินประเทศแข็งแกร่ง เงินคงคลังเดือน ต.ค. ทะลุ 3 แสนล้าน

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือน ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1.83 แสนล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.28 แสนล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 4.06 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2560 มี 3.04 แสนล้านบาท

"ฐานะการคลังในเดือน ต.ค. 2560 อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังเพียงพอสำหรับการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้" นายสุวิชญ กล่าว

ด้านผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือน ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.92 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 9,180 ล้านบาท เนื่องจากการนำส่ง รายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย 4,444 ล้านบาท หรือ 14.8% และการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นสูงกว่าเป้าหมาย 1,376 ล้านบาท หรือ 8.3%

ทั้งนี้ ในส่วนของการเก็บภาษีนั้น กรมสรรพากรเก็บได้ 1.16 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 726 ล้านบาท โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายสุวิชญ กล่าวว่า ด้านกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวม 4 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการเล็กน้อย โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีเบียร์ ภาษีน้ำมันฯ

สำหรับกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวม 8,652 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 948 ล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าประมาณการจำนวน 1,159 ล้านบาท เนื่องจากการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้า เสรีที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าต้องอากรของสินค้าที่มีสัดส่วนอากร ขาเข้าสูงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ยานบกและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.28 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจำนวน 6,981 ล้านบาท หรือ 1.6% โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 4.13 แสน ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2.0% ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 3.81 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน ของปีที่แล้ว 3.3% และรายจ่ายลงทุน 3.22 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 17.0% และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนจำนวน 1.44 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกัน ของปีที่แล้ว 11.2%

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต