ธปท.ออกเกณฑ์ปีนี้มาตรฐานการเงินใหม่

วันที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 12:22 น.
ธปท.ออกเกณฑ์ปีนี้มาตรฐานการเงินใหม่
ธปท.เตรียมออก เกณฑ์ให้สถาบันการเงินไทยปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ร่วมกันกับสถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปี 2559 เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) ที่สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการบังคับใช้ปี 2562 ทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูล และจะออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ IFRS 9 ภายในปี 2560 นี้

นอกจากนี้ ธปท.จะให้สถาบันการเงินทดลองปฏิบัติตาม IFRS 9 (Parallel Run) ในปี 2561 และจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมธนาคาร สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร ผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจมีขึ้นอย่างรอบด้าน ตามกระบวนการปกติของการนำเกณฑ์ใหม่ๆ มาถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด ซึ่งรวมถึง IFRS 9 ด้วย มีสาระสำคัญคือ ต้องจัดประเภทรายการในงบการเงินให้สะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงให้พิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย