ออกกฎคุมปล่อยกู้สหกรณ์

  • วันที่ 08 มี.ค. 2560 เวลา 07:19 น.

ออกกฎคุมปล่อยกู้สหกรณ์

ครม.ไฟเขียวคุมเข้มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ดึง สหกรณ์ลงขันเริ่มต้น 450 ล้าน หวังจ่ายหนี้ทันตามแผน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน โดยนำหลักการกำกับดูแลสถาบันการเงินของบาเซิล I (Basel I) มาปรับใช้กับสหกรณ์

โดยเกณฑ์จะปรับใช้ตามขนาดของสหกรณ์ คือสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อ จะให้แยกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 1 คน และอนุมัติสินเชื่อ 1 คน จ่ายเงินปันผลไม่เกิน 80% ของกำไรสุทธิ จำกัดสัดส่วนสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินทั้งหมด การพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าของเงินฝากและเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ และภาระหนี้ต่อรายได้ รวมสุทธิของสมาชิกรายใดรายหนึ่งไม่เกิน 70% รวมทั้งกำหนดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุน และต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 6% ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม

สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ สินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จะต้องมีคณะกรรมการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 คน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเงินเป็นผู้จัดการสหกรณ์ มีคณะกรรมการชุดย่อยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อลงทุนต่อภาระหนี้ผูกพันไม่เกิน 100 เท่าของรายได้ หรือการให้กู้แก่สหกรณ์ใด ต้องไม่เกิน 10% ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่เกิน 15 ล้านบาทสำหรับสินเชื่อไม่มีหลักประกัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนจะนำร่างดังกล่าวมาใช้ โดยจะนำหลักเกณฑ์ที่มีผลกระทบน้อยมาใช้ก่อน พร้อมกันนี้ ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์

ด้าน นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยความคืบหน้าการขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ว่า คณะอนุกรรมการกำกับการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้หารือกับธนาคารรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เบื้องต้นมีแนวคิดจะจัดตั้งกองทุนสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์มาร่วมลงขัน ทุนประเดิม 450 ล้านบาท และธนาคารรัฐทั้ง 2 แห่งปล่อยเงินกู้ผ่านกองทุนนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ และต้องมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้

ทั้งนี้ ในเดือน มิ.ย.นี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะต้องชำระหนี้คืน เจ้าหนี้กว่า 650 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีสภาพคล่องเหลือเพียงกว่า 400 ล้านบาทเท่านั้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ