ตีค่าธนารักษ์32ล.แปลง

วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 น.
ตีค่าธนารักษ์32ล.แปลง
กรมธนารักษ์จ้างบริษัท สามารถเทลคอม 248 ล้าน ทำระบบประเมินราคาที่ดิน 32 ล้านแปลง

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดจ้างบริษัท สามารถคอมเทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สามารถเทลคอม จัดทำฐานข้อมูลแผนที่และการคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นจำนวน 248.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายให้มีการประเมินราคาที่ดินรายแปลงครบ 32 ล้านแปลง ในปี 2560 ซึ่งที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้ทำการประเมินราคาที่ดินมาแล้ว 17 ล้านแปลง แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ซึ่งบริษัท สามารถเทลคอม จะเป็นผู้นำข้อมูลดิบมาใส่ในส่วนกลาง ทั้งราคาที่ดินรายแปลงและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง โดยในส่วนราคาสิ่งปลูกสร้างจะให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการประเมินราคาที่ดิน เพื่อใช้จัดเก็บภาษีตามกฎหมายดังกล่าวที่จะออกมาบังคับใช้ โดยเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 400 คน จากนั้นจะจัดให้อบรมเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นทั่วประเทศอีก 34 ครั้ง รวมเจ้าหน้าที่กว่า 1.58 หมื่นคน คาดว่าการประเมินราคาที่ดิน การลงระบบส่วนกลาง และการอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะมีความพร้อมใช้ทันกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ในปี 2561

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) กล่าวว่า บริษัทมีกำหนดส่งมอบงานภายใน 510 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการ ชำระเงินแบ่งออกเป็น 8 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ยังยืนยันร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีไป แม้คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นที่ดินเปล่าที่เห็นว่าไม่ควรเก็บภาษี แต่ให้ไปรวมในหมวดที่ดินประเภทอื่น

"คลังจะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอีกครั้งให้เร็วที่สุด จะได้ส่งให้ สนช.พิจารณา โดยจะให้เริ่มใช้กฎหมายภายในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ให้ได้" นายสมชัย กล่าว

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ