กอช.ส่งใบแจ้งยอดสมาชิกใช้ลดภาษีได้

  • วันที่ 28 ม.ค. 2560 เวลา 08:14 น.

กอช.ส่งใบแจ้งยอดสมาชิกใช้ลดภาษีได้

กอช.ส่งใบแจ้งยอดปี 2559 เดือน ก.พ.นี้ ให้สมาชิก 5 แสนรายใช้ลดหย่อนภาษี

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ได้จัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ประจำปี 2559 ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กว่า 5.25 แสนรายทั่วประเทศ คาดว่าจะได้รับ ช่วงกลางเดือน ก.พ. ซึ่งใบแจ้งยอดเงินฯ จะรายงานยอดเงินสะสมของสมาชิก ยอดเงินสมทบที่ได้รับจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สมาชิกยังใช้ใบแจ้ง ยอดเป็นเอกสารยื่นเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่อสรรพากรอีกด้วย โดยเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้า กอช.สามารถประกอบการยื่น ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพื่อขอยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของ เงินสะสมที่จ่ายเข้า กอช.ตามจริงในปี 2559 สูงสุด 1.32 หมื่นบาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ