'ธกส.'ให้สหกรณ์กู้ดอก5%

  • วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 07:24 น.

'ธกส.'ให้สหกรณ์กู้ดอก5%

ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อัดสินเชื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรอีก 2 หมื่นล้าน คิดดอกเบี้ย 5%

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามกับนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในข้อตกลงการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาความเข้มแข็งและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิก การทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้นกว่า 8 หมื่นล้านบาท และในปีบัญชี 2560 ตั้งเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพอีกราว 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปีบัญชี 2560 อยู่ที่ 1 แสนล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ยแยกตามคุณภาพลูกหนี้ ถ้าเป็นลูกหนี้ชั้นดี จะคิดดอกเบี้ยที่ระดับเอ็มแอลอาร์ ซึ่งอยู่ที่ 5% และจะไล่ระดับตามขั้นความเสี่ยง เฉลี่ยอีกชั้นละ 0.25% สูงสุดเพิ่มอีกไม่เกิน 2% หรือกรณีที่มีความเสี่ยงสูงจะคิดดอกเบี้ยที่ 7%

นอกจากนี้ ความร่วมมือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะช่วยสนับสนุนทางด้านข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย สถานะของสหกรณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจการจัดชั้นมาตรฐาน พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ เพื่อให้องค์กรของเกษตรกรมีความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ขณะที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะช่วยสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย ไปจนถึงสนับสนุนทางด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอยู่

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาฐานข้อมูล โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงาน สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เน้นกลยุทธ์พัฒนานำ อำนวยสินเชื่อตาม สร้างความเข้มแข็ง ตรวจสอบได้ พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์รองรับให้ตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างโอกาสให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ