ธปท. ตั้ง "ชาลี" เป็นกรรมการ กนส.

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 14:26 น.
ธปท. ตั้ง "ชาลี" เป็นกรรมการ กนส.
ธปท. คัดเลือก "ชาลี จันทนยิ่งยง" เป็นกรรมการ กนส. แทน ธีระ อภัยวงศ์ มีผล 13 ม.ค. 2560

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และมีมติแต่งตั้ง นายชาลี จันทนยิ่งยง เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากอายุ 70 ปีบริบูรณ์ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 และมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม คือจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560