ปตท.ปันผลกลางปี 4.75 บาท

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 17:47 น.
ปตท.ปันผลกลางปี 4.75 บาท รวมเป็นเงินกว่า13,504 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.   (ปตท.) แจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่  วันที่ 27 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,504 ล้านบาท หรือคิดเป็น  33.9 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 
              
ทั้งนี้ กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2553 และกาหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 24 กันยายน 2553