ก.ล.ต. เชื่ออดีตผู้บริหาร IECทุจริตยักยอกเงิน

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 17:12 น.
 ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IECทุจริตยักยอกเงินของบริษัท

 จากการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า ในระหว่างปี 2549  นายบี  เตชะอุบล ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ และรับผิดชอบในการดำเนินงานและการจัดการทรัพย์สินของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (“IEC”) ได้กระทำการเข้าข่ายผิดหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเบียดบังเอาทรัพย์สินของ IEC ไปเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น โดยดำเนินการให้ IEC ทำสัญญาขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งน่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายบี  เป็นเหตุให้ IEC ต้องชำระเงินให้แก่

บริษัทดังกล่าวรวม 60.5 ล้านบาท  โดยที่ IEC ไม่ได้รับประโยชน์  และทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีนายวรเศรษฐ์  อุนยโกวิท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนายธนาชัย  อุนยโกวิท) ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ IEC เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำของนายบี  การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 307  308  311  313  และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   ในวันนี้ (27 สิงหาคม 2553) ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษนายบี  เตชะอุบล  และนายวรเศรษฐ์  อุนยโกวิท ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษดำเนินคดีโดย  ก.ล.ต. เพราะเหตุทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น  ตามข้อ 3 ประกอบข้อ 4 (3) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2553  เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553  และมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

และจะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่อไปมิได้ตามนัยมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกด้วย