เงินปันผลแบงก์สะพัดแล้วกว่า5พันล้าน

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 13:38 น.
ธนาคารพาณิชย์ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดกลางปี เม็ดเงินสะพัดกว่า 5 พันล้าน

นายบัณฑูร  ล่ำซำ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวว่า คณะกรรมการ ธนาคาร ครั้งที่ 9/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2553 รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 กันยายน 2553  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2553

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิดเป็น13.97 %  ของกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2553

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวแจ้งว่า จากการรวบรวมผลการประชุมคณะกรรมการธนาคารพาณิชย์ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดกลางปี สำหรับผลดำเนินงาน งวดครึ่งปี ตั้งแต่เดือนม.ค-มิ.ย.2553  พบว่า จนถึงขณะนี้มีธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วโดยมีเม็ดเงินปันผลรวมประมาณ  5,925.36  ล้านบาท

สำหรับธนาคารที่ประกาศจ่ายเงินปันผลคือธนาคารกสิกรไทย จ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินรวม 1,196.63 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)จ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 3,392.42 ล้านบาทและธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)ปันผลหุ้นละ 0.22  บาทเป็นเงิน 1,336.31 ล้านบาท