นายกฯใช้ม.44คงภาษีแวต7%

  • วันที่ 02 พ.ย. 2559 เวลา 06:16 น.

นายกฯใช้ม.44คงภาษีแวต7%

นายกฯ ใช้มาตรา 44 ออกพระราชกฤษฎีกา ยืนภาษีแวตอัตรา 7% ต่ออีก 1 ปี

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจัดเก็บในอัตรา 6.3% ซึ่งเมื่อรวมภาษีท้องถิ่นแล้ว จะเป็นอัตรา 7% ตามเดิม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 และให้เริ่มเก็บอัตรา 9% และเมื่อรวมภาษีท้องถิ่นจะเป็น 10% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการ นำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าวได้ระบุว่า โดยสภาพเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ ในสภาวะที่ชะลอตัว หากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะนี้อาจส่งผล กระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน อันจะส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศมีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่องและมั่นคงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากไม่มีคำสั่ง คสช.ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังกล่าว จะทำให้กรมสรรพากรต้องจัดเก็บภาษีในอัตรา 10% ตามกฎหมายทันที

ข่าวอื่นๆ