logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ค้าปลีกคืนเงินกู้ดันเงินออก

ค้าปลีกคืนเงินกู้ดันเงินออก

01 พฤศจิกายน 2559

ธปท.เผย 9 เดือนแรกปีนี้ เงินทุนไหลออกสุทธิ 3.12 แสนล้าน เพราะเงินลงทุนจากต่างประเทศลดลง

ธปท.เผย 9 เดือนแรกปีนี้ เงินทุนไหลออกสุทธิ 3.12 แสนล้าน เพราะเงินลงทุนจากต่างประเทศลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ว่า มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 8,923 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.12 แสนล้านบาท หากคิดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันที่ระดับ 35 บาท/เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นไตรมาสแรกไหลออกสุทธิ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.05 หมื่นล้านบาท ไตรมาส 2 ไหลออกสุทธิ 1,813 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท และไตรมาส 3 ไหลออกสุทธิ 6,811 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.4 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ เฉพาะเดือน ก.ย.ปีนี้ มีเงินไหลออกสุทธิ 3,194 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.1 แสนล้านบาท มากกว่าเดือนก่อนหน้าที่ไหลออกสุทธิ 937 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท สาเหตุที่เงินทุนไหลออกมาจาก 1.การชาระคืนเงินกู้ในเครือของธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เพื่อซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นต่างชาติในไตรมาสแรกปีนี้ หลังมีการทยอยปรับโครงสร้างหนี้ผ่านการออกตราสารหนี้ในประเทศเพื่อชาระคืนเงินกู้คืนในช่วงนี้ และ 2.การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากต่างประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (เอฟไอเอฟ)

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธปท. กล่าวว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลลดลงในเดือน ก.ย.ปีนี้ หรือจาก 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อนหน้า เหลือ 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีการโอนเงินกำไรกลับของบริษัทในต่างประเทศ ส่วนเงินทุนที่ไหลออก 3,194 ล้านเหรียญสหรัฐ ดูค่อนข้างมาก แต่ยังมีนักลงทุนต่างประเทศนำเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ เพราะคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) น่าจะยืดเวลาขึ้นดอกเบี้ยออกไป

"ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินทุนไหลออกในเดือน ก.ย. คือคนไทยยังไปลงทุน ต่างประเทศ จากการกระจายความเสี่ยงและการหาผลตอบแทนเพิ่มผ่าน เอฟไอเอฟ และจากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ติดลบประมาณ 2,043 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการคืนเงินทุนในต่างประเทศของธุรกิจค้าปลีก (ห้างแม็คโคร) และการปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้าแห่งหนึ่ง จากเดิมที่บริษัทในต่างประเทศถือ เป็นการให้บริษัทในต่างประเทศถือแทน ทำให้มีการลงบัญชีใหม่เป็นเงินออก โดยไม่ได้มีการถอนเงินลงทุนออกจากไทยแต่อย่างใด ซึ่ง 2 ปัจจัยนี้เป็นเหตุทางการเปลี่ยนบัญชี ทำให้เอฟดีไอเดือน ก.ย. ไหลออกสุทธิ" นางรุ่ง กล่าว