ก.ล.ต.คุมเข้มทริกเกอร์ฟันด์

วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 21:38 น.
ก.ล.ต.คุมเข้มทริกเกอร์ฟันด์
ก.ล.ต.คุมเข้มทริกเกอร์ฟันด์ ต้องประกาศชัดไม่รับประกันผลตอบแทน-ไม่ซื้อคืนก่อนครบกำหนด เปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559

การปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ กำหนดให้ชื่อกองทุนและคำเตือนในโฆษณามีความชัดเจนว่าไม่มีการรับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้

ขณะที่การโฆษณาเกี่ยวกับความสำเร็จของทริกเกอร์ฟันด์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทริกเกอร์ฟันด์อื่นซึ่งอยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การจัดการไว้ด้วย เช่น จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลา จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลา หรือจำนวนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลภาพรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ บลจ.ต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากทริกเกอร์ฟันด์ให้ชัดเจนเพิ่มเติม โดยเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนเต็มระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่ากองทุนนั้นจะถึงเป้าหมายก่อนกำหนด หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนในกรณีที่กองทุนสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ยังกำหนดให้ บลจ.เปิดเผยกลยุทธ์การบริหารกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันของ บลจ.ด้วย

“ทริกเกอร์ฟันด์เป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน การปรับเกณฑ์ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจลงทุนในทริกเกอร์ฟันด์ได้ดียิ่งขึ้น” นายรพี กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) พบว่า ทริกเกอร์ฟันด์ได้นับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในปี 2556 ที่สามารถระดมทุนได้ 6.3 หมื่นล้านบาท จาก 90 กองทุน ขณะที่ปี 2558 มีจำนวนกองทุนที่ออกมา 103 กองทุน ขณะที่ปี 2559 จนถึงวันที่ 19 ก.ย. 2559 มีทริกเกอร์ฟันด์ออกมาแล้ว 16 กองทุน มูลค่ารวม 4,900 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีทริกเกอร์ฟันด์มากกว่า 200 กองทุนที่ยังทำผลตอบแทนไม่ถึงเป้าหมาย