ให้กองทุนหมู่บ้านหักภาษีซื้อสินค้า

วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 08:22 น.
ให้กองทุนหมู่บ้านหักภาษีซื้อสินค้า
สรรพากรออกประกาศแจง ให้กองทุนหมู่บ้านหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หลังซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าจ้าง

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรณีรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินโครงการตามนโยบายสนับสนุนเงินทุนของรัฐบาลให้หมู่บ้านต่างๆ หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เมื่อจ่ายเงินได้พึงประเมินซึ่งเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าจ้างงานต่างๆ ย่อมมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 1% ของยอดเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับกองทุนหมู่บ้านซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ถือเป็นองค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อกองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินได้พึงประเมินจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ใน 1% ของยอดเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในนามกองทุนหมู่บ้านและต้องนำเงินภาษี ที่หักไปนำส่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน

นอกจากนี้ ส่วนราชการที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการใดๆ โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณ ซึ่งอาจมีการตั้งคณะกรรมการในระดับตำบลหรือในระดับหมู่บ้านเป็นผู้แทน ในการอนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี จึงมีหน้าที่ต้อง หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 1% ของยอดเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร