ธปท.ย้ำดอกเบี้ยต่ำ ระวังลงทุนเสี่ยง

วันที่ 11 มิ.ย. 2559 เวลา 08:09 น.
ธปท.ย้ำดอกเบี้ยต่ำ ระวังลงทุนเสี่ยง
ธปท.เตือนซ้ำ ดอกเบี้ยต่ำนาน นักลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงตราสารไร้เรตติ้งให้ดี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทยว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้จะด้อยลงทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี และภาคครัวเรือนเกษตร แต่สถาบันการเงินมีเงินสำรองและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ตราสารที่มีความซับซ้อน และตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bonds) ซึ่งนักลงทุนบางส่วนอาจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นักลงทุนจึงควรเข้าใจถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ รวมถึงผู้ขายผลิตภัณฑ์ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และครบถ้วนแก่นักลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยง

ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ธปท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ระมัดระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนแนวทางที่ภาครัฐจะให้ความสำคัญในการปรับปรุงการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปรัชญาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์มีขนาดใหญ่ขึ้น และเชื่อมโยงกับระบบการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง